Ngày 25-12-2019: Bắt đầu nhận giữ chỗ thiện chí. — Ngày 29-03-2020: Mở bán chính thức dự án — HOTLINE: 0968 339 379

Additional menu